اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

مدیریت

مدیریت

 اسکناس 50 تومان سری اول قاجار در دو نوع کاغذ نازک و ضخیم چاپ و منتشر شده بود. در مورد اسکناسهای کاغذ نازک باید خیلی دقت کرد چون بسیار نایاب هستند و فقط این مسیله در مورد اسکناسهای شسته نشده صادق است چون اسکناسهای شسته شده در اثر شستوشو نازک میشوند.

شماره سریال: اسکناس 50 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود.

امضا:سکناس 50 تومانی سری اول قاجار فقط با  امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت بودند.

اسکناسهای 50 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر معمولی منتشر میشدند.

رنگ رو و پشت اسکناس دقیقا مانند اسکناس نمونه ارایه شده در تصویر میباشد.

 

اسکناس 25 تومان سری اول قاجار در دو نوع کاغذ نازک و ضخیم چاپ و منتشر شده بود. در مورد اسکناسهای کاغذ نازک باید خیلی دقت کرد چون بسیار نایاب هستند و فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صادق هستند چون اسکناسهای شسته شده در اثر شستوشو نازک میشوند.

شماره سریال: اسکناس 25 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود.

امضا:سکناس 25 تومانی سری اول قاجار فقط با  امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت بودند.

اسکناسهای 25 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر معمولی منتشر میشدند.

تصویر از مجموعه آقای دکتر جمالی

 

 

اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن  به چاپ رسید.

اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید

 

 

اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید.

اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.

 

اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن و با دو رنگ شماره سریال سیاه و سبز به چاپ رسید.

اسکناسهای شماره سبز کمیابتر هستند.

برجستگی چاپ اسکناسهای قاجار چه در سری اول و چه در سری دوم خیلی ضعیف میباشد.

اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.

اسکناس شماره سبز با کد B-13a لیست شده.

B13a-1 تومان با شماره سریال سبز

 اسکناس 20 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر اسکناسهایی هستند که در ابتدا چاپ و منتشر شده بودند و به مرور زمان کیفیت کاغذ اسکناسهای چاپ شده بهتر شد. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس 20 تومانی با دونوع ستینگ شماره سریال در رنگ مشکی و شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود.

اسکناس 20 تومانی سری اول قاجار فقط با  امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت بودند.

اسکناسهای 20 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر توپر معمولی منتشر میشدند.

 

اسکناس 10 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر اسکناسهایی هستند که در ابتدا چاپ و منتشر شده بودند و به مرور زمان کیفیت کاغذ اسکناسهای چاپ شده بهتر شد. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس 10 تومانی سری اول قاجار در دو نوع امضا دستی و امضا چاپی و سه نوع ستینگ شماره سریال و سریال 5رقمی منتشر شده بود.

اسکناسهای 10 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر توپر معمولی منتشر میشدند.

در مورد اسکناسهای 10 تومانی در نوع امضا چاپی با امضا رابینو-گراندی دیده شده.و در نوع امضا دستی بسته به زمان صدور آن با امضا های متفاوت دیده میشود.

B6-با امضا رابینو-گراندی

B6a-با امضا دستی

عکسهای این اسکناس مربوط به مجموعه آقای دکتر جمالی میباشد.

 

اسکناس 5 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس 5 تومانی نیز با سه نمونه ستینگ شماره سریال و فقط به رنگ مشکی وجود دارد

اسکناسهای 5 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر توپر معمولی منتشر میشدند.

اسکناسهای پنج تومانی نیز با 5 نوع امضا منتشر شده بود که به ترتیب عبارتند از

B5- زوزف رابینو-آرتور گراندی

B5a- زوزف رابینو - جیمز مک موری

B5b-آگوستوس او وود - جیمز مک موری

B5c-آگوستوس او وود - ادوارد ویلکینسون

B5d-جیمز مک موری - ویوان ال والتر

در زیر تصاویر اسکناس 5 تومانی با هر 5 امضا و دو نوع مهر و دو رنگ شماره سریال ارایه شده

این اولین و آخرین اسکناس با مبلغ اسمی سه تومان است که چاپ ومنتشر شده بودو دیگر هیچگاه اسکناسی با این مبلغ چاپ نشد.

اسکناس 3 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس 3 تومان قاجار  با سه نمونه ستینگ شماره سریال و فقط با شماره سریال مشکی منتشر شده بود.

اسکناسهای 3 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر توپر معمولی منتشر میشدند.

اسکناسهای سه تومانی نیز با 5 نوع امضا منتشر شده بود که به ترتیب عبارتند از

B4- زوزف رابینو-آرتور گراندی

B4a- زوزف رابینو - جیمز مک موری

B4b-آگوستوس او وود - جیمز مک موری

B4c-آگوستوس او وود - ادوارد ویلکینسون

B4d-جیمز مک موری - ویوان ال والتر

در زیر تصاویر اسکناس 3 تومانی با هر 5 امضا و دو نوع مهر و دو رنگ شماره سریال ارایه شده

اسکناس 2 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس 2 تومان سری اول قاجار با سه نمونه ستینگ شماره سریال و در دو رنگ شماره سریال قرمز و سیاه منتشر شده بود که البته با شماره سریال قرمز کمیاب تر هستند.

اسکناسهای دو تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر معمولی منتشر میشدند.

اسکناسهای دو تومانی نیز با 5 نوع امضا منتشر شده بود که به ترتیب عبارتند از

B3- زوزف رابینو-آرتور گراندی

B3a- زوزف رابینو - جیمز مک موری

B3ar-ژوزف رابینو - جیمز مک موری با شماره سریال قرمز

B3b-آگوستوس او وود - جیمز مک موری

B3c-آگوستوس او وود - ادوارد ویلکینسون

B3d-جیمز مک موری - ویوان ال والتر

در زیر تصاویر اسکناس 2 تومانی با هر 5 امضا و دو نوع مهر و دو رنگ شماره سریال ارایه شده.

Top of Page