اسکناس سری دوم قاجار

//اسکناس سری دوم قاجار
  • اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن و با دو رنگ شماره سریال سیاه و سبز به چاپ رسید. اسکناسهای شماره سبز کمیابتر هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای قاجار چه در سری اول و چه در سری دوم خیلی ضعیف میباشد. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید. اسکناس شماره سبز با کد B-13a لیست شده. B13a-1 تومان با شماره سریال سبز
  • اسکناس 10 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.
  • اسکناس 50 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای 50 تومان سری دوم از سال 1924 و با امضای دستی منتشر گردید که این امضا بسته به تاریخ انتشار و صدور متفاوت هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند
  • اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.
  • اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند.
  • اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید
  • اسکناس 50 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای 50 تومان سری دوم از سال 1924 و با امضای دستی منتشر گردید که این امضا بسته به تاریخ انتشار و صدور متفاوت هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند